מבוא

תודה על בחירתך (להלן - "המשתמש") להיכנס לאתר VIP Traveler - viptraveler.co.il ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו (להלן ביחד - "האתר") - האתר עוסק בתכנון וכתיבת מסלולי טיול בחו"ל מותאמים אישית על פי הגדרות הצרכים של מזמיני מסלול הטיול. בכפוף להסכמתך לתנאי שימוש של האתר, תוכל לגלוש בכל דפי האתר ולהזמין מסלולי טיול מותאמים אישית בחו"ל. לצורך הגדרות תקנון זה, "משתמש" – הנו כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר או מתקשר עם השירות ובכך מבטא את הסכמתו וכפיפותו לתנאים אלו.

כללי

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

פירוט תנאי השימוש מסדירים את מערכת היחסים בין האתר לבין כל אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותים הניתנים באתר ו/או בשירותים באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע על ידי שימוש באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר נאמר מטעמי נוחיות גרידא ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. בשינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות, אולם מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הגבלת אחריות

יובהר, כי אספקת השירותים על ידי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים והנהלת האתר אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. כמו כן, הנהלת האתר אינה אחראית לנזקים הקשורים במפעילי תקשורת, רשת האינטרנט, גישה בינלאומית בחיוג, ציוד הקצה ו/או יישומים של המשתמש.

המידע באתר מוצע למשתמש כמות שהם (AS-IS). אין כל התחייבות מצד הנהלת האתר להתאים את תכני האתר לצרכיו של כל אדם ו/או משתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים של אחרים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של המשתמש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל המשתמשים בהם, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד הנהלת האתר ו/או כנגד מי מטעמה. השימוש בשירותים ו/או בכל מידע, שירותים ומוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר ו/או באתרים אליהם מאפשרים השירותים לגשת, נעשה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.

הנהלת האתר אינה אחראית בשום אופן לטעויות או השמטות מתכנים באתר ו/או למידע ו/או מקישוריות (Links) המפנים משתמשים לאתרים או שירותים אחרים. המשתמשים מבינים כי הם עלולים להיות חשופים למידע כוזב ו/או מטעה ו/או פוגע לרבות כל סוגי התוכן האסור לפרסום הנזכר לעיל. מובהר בזה, כי המידע והנתונים באתר אינם מאובטחים (אלא אם צוין אחרת במפורש), והנהלת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

למען הסר ספק, באם השירותים מכילים מידע ו/או קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע, שירותים ואתרי תוכן של אחרים: הנהלת האתר אינה יכולה לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין. הצבת מידע ו/או קישוריות באתר על ידי הנהלת האתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של הנהלת האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. למניעת ספק, הנהלת האתר אינה נותנת חסות, מעודדת, מציעה, מסכימה או מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם.

באם הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ניסו (או ינסו) מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של משתמש באתר שבחר לבצע פעולה באתר אחר, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שבוצעה באתרים אחרים ו/או באמצעותם. באותו אופן, לא יתפרש דבר בתנאי שימוש אלו, בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על הנהלת האתר ו/או מי מטעמה בגין פעולה כלשהי שמשתמש ביצע באתרים אחרים ו/או באמצעותם.

יובהר בזה, כי הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי הנהלת האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל הנהלת האתר, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

בשום מקרה, לא תחול על הנהלת האתר אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע להנהלת האתר או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

שימוש במידע והגנת הפרטיות

עם הסכמתו לתנאי ההסכם, מאשר המשתמש שהנהלת האתר תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה הנהלת האתר רשאית:

1. למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי לצורך גביית כספים המגיעים (אם מגיעים) להנהלת האתר מהמשתמש בגין השירותים, ובלבד שהצד השלישי התחייב לשמור בסוג כל מידע שיימסר לו בקשר עם המשתמש.

2. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים על פי סמכות שבדין.

3. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי הנהלת האתר בקשר עם המשתמש לצרכי ניתוח סטטיסטי.

על אף האמור לעיל, מובהר בזה כי הנהלת האתר איננה רשאית לגלות למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, או עפ"י תנאי שימוש אלה, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמש או כל מידע אחר בנוגע אליו, כפי שמילא להלן ו/או כפי שמופיע במסמכים אחרים אותם מסר להנהלת האתר.

הודעות ודיוור מהאתר

גולש באינטרנט המצטרף לדיוור (ניוזלטר) מאתר viptraveler.co.il בכתובת viptraveler.co.il מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור מאתר viptraveler.co.il הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לדיוור מאתר viptraveler.co.il. כל פרטי המשתמש באתר viptraveler.co.il יהוו קניינה של הנהלת אתר viptraveler.co.il וזו מתחייבת שלא להעבירם לצד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. ברישום לדיוור מאתר viptraveler.co.il נותן המשתמש את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבי אתר viptraveler.co.il לצורך קבלת דיוור (ניוזלטר) לכתובת המייל שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת האתר viptraveler.co.il. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות קישור "הסרה" המופיע בתחתית כל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי viptraveler.co.il וכן על ידי שימוש עצמאי במודול הצטרפות והסרה אשר בעמודה השמאלית של עמוד ארכיון דיוור.

בהצטרפותו לדיוור מאתר viptraveler.co.il, מסכים המשתמש כי מידע לרבות פרטיו האישיים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אתר viptraveler.co.il, וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתה של הנהלת אתר viptraveler.co.il ובהתאם להוראות כל דין. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו זו על ידי מתן הודעה על כך לאתר viptraveler.co.il. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאית הנהלת אתר viptraveler.co.il, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו באתר.

הנהלת אתר viptraveler.co.il רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה. המשתמש באתר viptraveler.co.il יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר viptraveler.co.il לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים של המשתמש.

הנהלת אתר viptraveler.co.il תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר ו/או מערכת הדיוור למשתמשים. הנהלת אתר viptraveler.co.il שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של משתמש ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק. הנהלת אתר viptraveler.co.il רשאית לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו.

הנהלת אתר viptraveler.co.il רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש. מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של אתר viptraveler.co.il. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כאמור לעיל, תפעל הנהלת אתר viptraveler.co.il לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגד אתר viptraveler.co.il בשל אי מתן ההטבות ו/או המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן.

חובות המשתמש

עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש בו מעידים על הסכמתו של המשתמש והתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:

1. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

2. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש פרטי, מסחרי ו/או סיטונאי בכל סוג של תוכן מתכני האתר, ללא הסכמת הנהלת האתר;

3. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, העתקה, שינוי או מחיקת מידע;

4. המשתמש מתחייב שלא להעלות וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או שאר קבצים מזיקים ו/או תוכנות בילוש ועקיבה ו/או לעשות כל שימוש בניגוד לחוק המחשבים התשנ"ה – 1995;

5. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את בעלי האתר בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מביצוע הסכם זה;

6. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של האתר, במקרים בהם יחששו בעלי האתר כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, יהיו בעלי האתר רשאים להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתם של בעלי האתר, כי הינם נפגעים מפעילותו המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר ימצאו בעלי האתר לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה.

הצהרות המשתמש

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי הנהלת האתר כדלקמן:

1. כי ישתמש באתר בהתאם לתנאי שימוש אלו, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו (אם יימסרו) לו, מעת לעת, על ידי ספקי שירותים וספקי המידע הפועלים עם ו/או בשם הנהלת האתר, וכי לא יעשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין והוא מתחייב לשפות את הנהלת האתר מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל מעשה או מחדל אסורים, לרבות אך מבלי לגרוע:

2. חדירה לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995.

3. כל שימוש שעלול לגרום נזק או הפרעה ו/או הגבלת שימוש בשירותים ע"י אחרים ו/או העלול להוות פגיעה או הפרה של זכויות קניינות ואחרות של אחרים, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פגיעה בזכויות יוצרים, בסימנים ובשמות מסחריים, במדגמים ובפטנטים וכו', משלוח הודעות דואר אלקטרוני למשתמשים ו/או פרסום ברשתות חברתיות באופן המעורר תרעומת ו/או ביקורת אודות האתר ו/או בעלי האתר.

4. המשתמש ישפה את הנהלת האתר מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה ו/או שנעשה דרכו בשירותים ו/או בסיסמאות אישיות שנמסרו (אם נמסרו) לו על ידי הנהלת האתר לצורך קבלת השירותים.

5. המשתמש יודע שהשירותים, ניתנים לו ע"י הנהלת האתר, בין היתר, מכוח חוזים של הנהלת האתר עם ספקי מידע ו/או ספקי שירות, וכי השירותים כפופים, בין היתר, לתנאים ולמגבלות שנקבעו (אם נקבעו) בחוזים כאמור, כל עוד אין בהם סתירה לתנאי שימוש אלו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

יובהר, כי הנהלת האתר הינה בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, ובאתרים הנלווים אליו באופן בלעדי. במסגרת זכויות היוצרים והקניין הרוחני נכללים, בין היתר, השימוש בשם VIP Traveler, עיצובו הגראפי של האתר, מבנה האתר, מרכיביו הצורניים והמהותיים של האתר לרבות הצבעים השונים, הטקסטים המופיעים בו, וכן קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם אלא אם ניתנה לכך הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב.

הצהרת נגישות אתר VIP Traveler

בחברת VIP Traveler מבינים את ההכרח החוקי והמוסרי להנגיש עבור אנשים בעלי מוגבלויות, את אתר האינטרנט העסקי של החברה. השתדלנו ונשתדל גם בעתיד לעשות את מירב המאמצים העולים בקנה אחד עם יכולותינו הפיננסיות, על מנת לעזור לבעלי מוגבלויות לגלוש באתר VIP Traveler בקלות ובנוחות ולעשות שימוש בשירותים אותם מציע האתר.

אנו עושים שימוש בתוסף ייעודי המוטמע בתבנית העיצוב של אתר VIP Traveler. התוסף פותח עבור אתרי ג'ומלה, מוצג בחלק העליון של דפי האתר והוא מאפשר את האמור להלן:
* הגדלת / הקטנת גופן
* ניגודיות בהירה / כהה / גווני אפור
* ניווט באמצעות מקלדת
* שליטה ברוחב התצוגה

נציין, כי למרות המאמצים שלנו להנגיש את אתר VIP Traveler, ייתכנו דפים מסוימים באתר אשר אינם מונגשים באופן מלא. במידה ומצאתם דף באתר שאינו מונגש, אנא צרו עמנו קשר:  

שונות

הנהלת האתר רשאית להמחות את זכויותיה, כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון, לרבות המחאה על דרך השעבוד ו/או המחאת זכויות וללא כל חובה מצד הנהלת האתר לפרסם את דבר ההמחאה, כאמור, באתר.

המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינם יוצרים בינו לבין הנהלת האתר כל קשר יחסים בינו לבין הנהלת האתר, אשר חורגים מעבר לאלו המפורטים בתנאי השימוש.

הפעילות באתר זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה ולבתי משפט אלו בלבד.