גולש באינטרנט המצטרף לדיוור (ניוזלטר) מאתר viptraveler.co.il בכתובת viptraveler.co.il מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. ההצטרפות לדיוור מאתר viptraveler.co.il הינה חינם וכל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (לרבות חברות ותאגידים) זכאי להצטרף לדיוור מאתר viptraveler.co.il. כל פרטי המשתמש באתר viptraveler.co.il יהוו קניינה של הנהלת אתר viptraveler.co.il וזו מתחייבת שלא להעבירם לצדד שלישי, אלא בהתאם להוראות כל דין. ברישום לדיוור מאתר viptraveler.co.il נותן המשתמש את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכן, בהסכמתו וברישום פרטיו, מבקש להצטרף למאגר מכותבי אתר viptraveler.co.il לצורך קבלת דיוור (ניוזלטר) לכתובת המייל שלו - דיוור אשר יישלח מדי פעם על ידי הנהלת האתר viptraveler.co.il. הסרה מהדיוור ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות קישור "הסרה" המופיע בתחתית כל אחד מהניוזלטרים הנשלחים על ידי viptraveler.co.il וכן על ידי שימוש עצמאי במודול הצטרפות והסרה אשר בעמודה השמאלית של עמוד ארכיון דיוור.

בהצטרפותו לדיוור מאתר viptraveler.co.il, מסכים המשתמש כי מידע לרבות פרטיו האישיים יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אתר viptraveler.co.il, וכי ייעשה במידע זה שימוש עפ"י שיקול דעתה של הנהלת אתר viptraveler.co.il ובהתאם להוראות כל דין. המשתמש מסכים לשימוש האמור במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתוו זו על ידי מתן הודעה על כך לאתר viptraveler.co.il. במקרה של ביטול הסכמת המשתמש כאמור כאן, רשאית הנהלת אתר viptraveler.co.il, לפי שיקול דעתה, לבטל את חברותו באתר.

הנהלת אתר viptraveler.co.il רשאית לא לאשר הצטרפות אדם לדיוור מהאתר, בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתהיה עליה חובה לנמק את סירובה. המשתמש באתר viptraveler.co.il יהיה אחראי לדווח להנהלת האתר בדבר שינויים שיחולו בפרטיו האישיים, על מנת לאפשר קשר רציף ותקין עמו. הנהלת אתר viptraveler.co.il לא תהיה אחראית לאי קבלת הטבה ו/או דיוור ו/או כל דבר בקשר עם האתר, בגין אי עדכון פרטיו האישיים שלל המשתמש.

הנהלת אתר viptraveler.co.il תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות האתר ו/או מערכת הדיוור למשתמשים. הנהלת אתר viptraveler.co.il שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של משתמש ברשימת הדיוור לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק. הנהלת אתר viptraveler.co.il רשאית לחסום חבר באתר בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו.

הנהלת אתר viptraveler.co.il רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי להודיע על כך מראש. מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כמפורט בתקנון זה הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של אתר viptraveler.co.il. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות ו/או מידע למשתמשי האתר כאמור לעיל, תפעל הנהלת אתר viptraveler.co.il לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו למשתמשי האתר טענות או תביעות כנגד אתר viptraveler.co.il בשל אי מתן ההטבות ו/או המידע בתקופת התקלות והטיפול בהן.